Se/gem eller udskriv foreningens vedtægter ved at klikke på et af "iconerne" herunder.
Vedtægter i PDF formatet kræver dog at de har Adobe Reader installeret, kan downloades her. 
Download

 som PDF   Microsoft Word


Vedtægter for

Hyllinge og Omegns Støtteforening.

begrænset ansvar.

 

INDHOLDSOVERSIGT:

Foreningen.

§1: Navn.

§2: Hjemsted.

§3: Formål.

Medlemmerne.

§4: Medlemskab.

§5: Finansiering og ansvar.

Foreningsmyndighederne
.

§6: Generalforsamling.

§7: Bestyrelse.

§8: Revision.

Ændringer i foreningen.

§9: Vedtægtsændringer.

§10: Sammenslutninger.

§11: Opløsning.


Foreningen er stiftet til videreførelse af Hyllinge Brugsforening af 1891´s midler efter afviklingen af denne.

 

Navn
§ 1.

Foreningens navn er Hyllinge og Omegns Støtteforening.
www.hoos.dk

Hjemsted
§ 2.

Foreningen har hjemsted i Hyllinge, 4700 Næstved.

Formål
§ 3.

Stk. 1. Foreningens formål er at yde støtte til lokale projekter, der vil gavne lokalsamfundet, samt optage andre opgaver af økonomisk og almennyttig art.
Ansøgninger afgøres af bestyrelsen.

Stk. 1a.          Betingelser for støtte.

Hovedbetingelser for støtte kan være at:

a)       Støtte gives til arrangementer/projekter med deltagelse fra deltagerens side.

b)       Udbyttet skal være til gavn for lokalsamfundet som enten som

1)       Øget aktivitet eller

2)       Øget socialt sammenhold/samvær.

c)       Projekter som ellers med stor sandsynlighed ikke ville kunne gennemføres.

d)       Projektet vil blive dokumenteret ved hjælp af fotos undervejs og/ eller en lille dagbog. Evt. bilag på udlæg kan kræves.

Stk. 1b.          Formanden kan efter udsendelse af Email til den øvrige bestyrelse, bevilge beløb af indtil kr. 1.500,- efter en flertalsbeslutning, uden af der afholdes bestyrelsesmøde.

Stk. 2. Foreningen kan efter bestyrelsens beslutning være medlem af andre foreninger, selskaber samt institutioner, som er af betydning for foreningens virksomhed, og kan tegne kapital i disse efter godkendelse af generalforsamlingen.

Stk. 3. Foreningen er påtaleberettiget med hensyn til pantebreve samt andre værdier fra afviklingen af Hyllinge Brugsforening.

 

Medlemskab
§ 4.

Stk. 1. Enhver myndig person, der ved optagelsen bor indenfor en radius af 8 km. Fra Hyllinge, kan optages som medlem af foreningen. Ved flytning kan medlemskab bevares.
Endvidere kan institutioner, selskaber og foreninger optages som medlemmer.
Indmeldelseserklæring underskrives af den, der ønsker sig indmeldt.

Stk. 2. Til medlemmer udstedes et medlemsbevis og medlemmerne får endvidere udleveret et eksemplar af foreningens vedtægter.
Medlemmet er selv ansvarlig for at meddele ny adresse samt ønskede kontaktoplysninger.
Bestyrelsen har ansvaret for, at der altid findes en ajourført medlemsfortegnelse.

Stk. 3. Ved dødsfald kan en efterlevende ægtefælle uden særlig indmeldelse, indtræde i den afdødes medlemsret.

Stk. 4. Udmeldelse skal ske skriftligt, og kan ske uden varsel til en af bestyrelsesmedlemmerne.

Stk. 5. Der betales et årligt medlemskontingent til foreningen, vedtaget på generalforsamlingen.

Stk. 6. Tidligere medlemmer af Hyllinge Brugsforening er fødte medlemmer, og kontingent fri indtil 2012, inklusive.

Stk. 7. Et medlem, der virker imod foreningens formål, kan ekskluderes af bestyrelsen. Såfremt det ekskluderede medlem skriftligt ønsker dette, kan eksklusion prøves ved førstnævnte generalforsamling. En udelukkelse her kræver 2/3 af de afgivne stemmer for udelukkelse, for at blive vedtaget. Der skal anvendes skriftlig afstemning. Den ekskluderede har ikke møderet, men kan skriftligt eller gennem et mødeberettiget medlem, fremføre sin sag.

Stk. 8. Et medlem slettes, såfremt det kommer i restance ud over de i udsendt rykker angivne frister.

Finansiering og ansvar.
§ 5.

stk. 1.
1) Foreningen finansierer sin virksomhed gennem kontingent og eventuelle frivillige indskud samt forrentning af egenkapital.
2) Driftslån tilhører medlemmerne og er ikke ansvarlig for foreningens forpligtigelser.
Ansvarlig lånekapital er ansvarlig for de tab, som ikke dækkes af foreningens formue.
3) Foreningens medlemmer har intet personligt ansvar.

Generalforsamlingen.
§ 6.

Stk. 1.
Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle forhold, der ikke efter vedtægterne er henlagt til bestyrelsen.

Stk. 2. Mødeberettiget er alle foreningens medlemmer, hvis kontingent er betalt.
Efter mindst 3 måneders medlemskab har medlemmer 1 stemmeret pr. medlemskort og er valgbare.
Valg til bestyrelsen kræver desuden, at man er optagelsesberettiget efter § 4, Stk. 1
De i § 4, Stk. 1, 2. punktum nævnte medlemmer kan hver afgive 1 stemme.
Stemmeret kan ikke udøves ved fuldmagt. Blanke stemmer regnes som ikke afgivne stemmer.

Stk. 3. Den ordinære generalforsamling afholdes sidste onsdag i marts kl. 19.00 i Centergården.

Stk. 4. Forslag fra medlemmerne skal indsendes til formanden eller hjemmesidens kontaktadresse senest 14 dage før generalforsamlingen.
Indkaldelse til generalforsamlingen sker ikke, men indsendte forslag samt dagsorden opslås på foreningens hjemmeside: www.hoos.dk senest 10 dage før generalforsamlingen. Samtidig hermed opslås også foreningens regnskab.
Findes der en opslagstavle i Hyllinge, opslås dagsorden også her.

Stk. 5. Generalforsamlingens dagsorden skal minds indeholde følgende punkter:

  1. Valg af ordstyrer.
  2. Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner.
  3. Forelæggelse af årsregnskab, herunder bestyrelsens meddelelse om anvendelse af årets overskud.
  4. Forslag fra bestyrelsen, herunder kontingent for næste år.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter samt revisorer.
  7. Eventuelt.

Stk. 6. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til hvor mange medlemmer, der er til stede. Beslutninger træffes med simpel stemmeflerhed, med mindre der ifølge vedtægterne kræves større tilslutning. Håndsoprækning benyttes, medmindre ordstyreren eller mindst 10 stemmeberettiget medlemmer ønsker skriftlig afstemning.
Alle personvalg, bortset fra ordstyrer og stemmetællere, skal dog ske skriftligt, og der skal så vidt muligt foreslås mindst 1 person mere, end der skal vælges.

Stk. 7. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når dette vedtages af bestyrelsen.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når dette skriftligt kræves af 50- dog højst 1/10 – af de stemmeberettigede medlemmer, som samtidig angiver hvad der ønskes behandlet.
Indkaldelse skal ske senest 14 dage efter, at bestyrelsen har modtaget medlemmernes krav.
Indkaldelse sker med mindst 5 og højst 8 dages varsel efter begæring.
Der kan kræves skriftlig indkaldelse ifølge medlemsfortegnelsen.

Stk. 8. Et referat af generalforsamlingen indføres i foreningens forhandlingsprotokol og underskrives af ordstyrer og sekretær.

Bestyrelsen.
§ 7.

Stk. 1.
Bestyrelsen består af 5 og højest 7 medlemmer, som vælges af medlemmer på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, idet den større eller mindre del afgår skiftevis.
Endvidere vælger generalforsamlingen 2 suppleant for 1 år.
Der vælges også to (2) kritiske revisorer, en hvert år. Disse skal godkende kasserens regnskab samt foretage mindst et uanmeldt kasseeftersyn i årets løb.

Stk. 2. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål, hvori den pågældende har en personlig interesse (inhabil), der kan være stridende mod foreningen.

Stk. 3. På sit første møde efter bestyrelsesvalget vælger bestyrelsen blandt de af generalforsamlingen valgte medlemmer en formand og en næstformand samt en kasserer.
Endvidere vælges en sekretær, der fører protokol over bestyrelsens møder og generalforsamlingerne. Formand eller næstformand eller kasserer må ikke være samboende.

Stk. 4. Bestyrelsen mødes normalt hver 2.måned, men i øvrigt når formanden finder anledning hertil, eller når mindst to medlemmer begærer det.

Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når flertallet er til stede. Ved afstemninger kræves simpel stemmeflerhed.

Stk. 6. Bestyrelsen tager beslutning om:
1. Bevilling til projekter samt drift af foreningen.
2. Køb og salg vedrørende investering af foreningens værdier, optagelse af ny virksomhed
samt optagelse af lån ydelse af kaution, tegning af garantikapital eller afgivelse af anden
sikkerhedsstillelse.

Stk. 7. Foreningen tegnes af formanden eller næstformand + kasserer i fælleskab. Bestyrelsen kan meddele prokura, der skal være skriftlig og ført i protokollen.

Stk. 8. Bestyrelsen har ansvaret for, at årsregnskabet med foretagelse af afskrivninger og henlæggelser opgøres som ordentlig og forsigtig forretningsbrug tilsiger.

Stk. 9. Bestyrelsen kan beslutte at ændre regnskabsåret til kalenderåret.

Revision.
§ 8.

Revision af foreningens virksomhed udføres efter den på generalforsamlingen vedtagne revisionsform.

Vedtægtændringer.
§ 9.

Ændringer i vedtægterne kan foretages af generalforsamlingen med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Hvis forslaget får flertal, men dette flertal ikke udgør 2/# af de afgivne stemmer, kan forslaget genfremsættes på ny generalforsamling, tidligst 2 uger og senest 4 uger efter den føste.
På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med simpel stemmeflerhed.

 

Sammenslutninger.
§ 10.

Foreningen kan sammensluttes med andre foreninger, når forslag herom vedtages af bestyrelsen og derefter vedtages af en eller evt., to generalforsamlinger efter de regler som gælder for vedtagelse af vedtægtsændringer ifølge § 9.

Opløsning.
§ 11.

Stk. 1.
Til opløsning af foreningen kræves, at beslutning herom vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2 og højst 4 ugers mellemrum, samt med mindst 2/3 af de afgivne stemmer på hver generalforsamling.
Stk. 2. Såfremt opløsning vedtages, og der herved fremkommer et overskud, skal dette efter generalforsamlingens bestemmelse anvendes til lokale, almennyttige formål.

 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den.