Medlemskab §4

Stk. 1.
Enhver myndig person, der ved optagelsen bor inden for en radius af 8 km fra Hyllinge, kan optages som medlem i foreningen. Ved flytning kan medlemskab bevares. Endvidere kan institutioner, selskaber og foreninger optages som medlemmer. Indmeldelsesbegæringen underskrives af den, der ønsker sig indmeldt.

Stk. 2.
Til medlemmer udstedes medlemsbevis lydende på medlemsnummer, navn og adresse, og medlemmerne får endvidere udleveret et eksemplar af foreningens vedtægter.
Medlemmet er selv ansvarlig for at meddele ny adresse samt ønskede kontaktoplysninger.
Bestyrelsen har ansvaret for, at der altid findes en ä jour ført medlemsfortegnelse.

Stk. 3.
Ved dødsfald kan en efterlevende ægtefælle uden særlig indmeldelse indtræde i den afdødes medlemsret.

Stk. 4.
Udmeldelse skal ske skriftligt, og kan ske uden varsel til en af bestyrelsesmedlemmerne.

Stk. 5.
Der betales et årligt medlemskontingent til foreningen (pt. kr. 100 årligt), vedtaget på generalforsamlingen.

Stk. 6.
Tidligere medlemmer af Hyllinge Brugsforening er fødte medlemmer og kontingentfri indtil 2012 inklusive.

Stk. 7.
Et medlem, der virker imod foreningens formål, kan ekskluderes af bestyrelsen. Såfremt det ekskluderede medlem skriftligt ønsker dette, kan eksklusion prøves ved førstnævnte generalforsamling. En udelukkelse her kræver 2/3 af de afgivne stemmer for udelukkelse, fo at blive vedtaget. Der skal anvendes skriftlig afstemning. Den ekskluderede har ikke møderet, men kan skriftligt eller gennem et mødeberettiget medlem fremføre sin sag.

Stk. 8.
Et medlem slettes, såfremt det kommer i restance ud over de i udsendt rykker angivne frister.